Nulis Berita Basa Sunda

0
98

Sacara tehnis, nulis berita (news) atawa “cerita berita” (news story) mangrupa nyaritakeun kajadian make unsur berita nu diragum kana istilah 5W+1H plus Piramida Tibalik (Inverted Pyramid).

Who  (Saha)  nuduhkeun palaku, nu ngalakukeun, subjek atawa jejer, mangrupa jawaban ti: Saha nu ngalakukeun? Saha nu ngayakeun? (biasana ngaran jalma atawa lembaga); What (Naon) nuduhkeun kajadian, mangrupa jawaban ti: Ngalakukeun naon? Ngayakeun naon? Ngomong naon? Ngagelar acara naon?;  Where (Di mana) nuduhkeun tempat, mangrupa jawaban ti: Di mana diayakeunna? Di mana kajadianna? Di mana lokasina?

When (Iraha) nuduhkeun waktu, mangrupa jawaban ti: Iraha? Poe Naon? Tanggal sabaraha? Sabaraha lilana?; Why (Naha) nuduhkeun tujuan atawa kasang tukang kajadian, mangrupa jawaban ti: Naha? Kunaon? Keur naon? Naon tujuanana? Kunaon aya kajadian kitu? Kunaon diayakeun? Keur naon diayakeun? Kunaon ngomong kitu?; How (Kumaha) nuduhkeun kajadian salengkepna, mangrupa jawaban ti:  Kumaha caritana? Kumaha kajadianna? Kumaha lumangsungna acara? Aya naon wae?

[irp]

Eta genep  unsur berita teh disusun dumasar “format pemberitaan” nu dipiwanoh “Piramida Tibalik” (Inverted Pyramid) nu teorina kieu,The Inverted Pyramid – This refers to the style of journalism which places the most important facts at the beginning and works “down” from there. Ideally, the first paragraph should contain enough information to give the reader a good overview of the entire story. The rest of the article explains and expands on the beginning.”

(Piramida Tibalik hartina tehnik jurnalistik nu nempatkeun “fakta” nu pangpentingna di awal berita sarta dimekarkeun ti dinya. Teorina, dina paragraf kahiji nu maca berita kudu geus meunang informasi singkat tina berita sagemblengna. Sesa berita ngajelaskeun atawa ngadadarkeun  kajadian ti mimiti.)

Conto awal berita: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Karawang ngayakeun sawala basa Sunda kalawan judul acara Workshop Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda diiluan ku 100 siswa SMA jeung mahasiswa  di Aula Musium Sunda Tarumanagara, Jln. Alun-alun Selatan Karawang, Saptu (30/4) anu kaliwat.

[irp]

Saterusna, bahan berita (news) atawa “cerita berita” (news story) oge artikel sejenna kudu diyakinkeun (dikonfirmasi) datana sarta dilengkepan ku bahan referensi sumber tulisan. Lamun henteu, bisa salah data model ieu:

Di salah sahiji blog  aya nu nulis kieu: ………Situ Cipule pernahna di Desa Kutapohaji Kecamatan Walahar Kabupaten Karawang……..jst.

Eta tulisan salah data: Kahiji, ngaran Kutapohaji kuduna Kutapohaci. Kadua, di Karawang taya Kecamatan Walahar, aya oge Kecamatan Klari jeung sajabana. Katilu, Desa Kutapohaci kuduna pernahna di Kec. Ciampel. Kaopat, Situ Cipule lain aya di Desa Kutapoci tapi di Desa Mulyasari.

[irp]

Aya deui nu nulis di salah sahiji grup facebook kieu: ……. Situ Walahar (nu disebut oge Situ Kalimati) pernahna di Desa Walahar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang….. jst.

Eta tulisan oge salah data: Kahiji, Situ Walahar kuduna pernahna di tapel wates Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel jeung Desa Walahar Kecamatan Klari. Kadua, Desa Walahar kaereh ka Kecamatan Klari, lain ka Kecamatan Ciampel.

Ieu kajadian teh balukar penulis nulis henteu make bahan referensi. Henteu nyaho hiji tempat aya di mana dumasar “letak administratif”, henteu  nyaho hiji tempat nu ditulis teh aya di kampung/desa/kecamatan naon. Oge henteu nyaho di mana “letak geografisna”, di mana pernahna hiji tempat  ti puseur kota. Sedengkeun dina nulis hiji tempat kudu digambarkeun dumasar  “letak administratif” jeung “letak geografis”-na supaya unsur “where” (tempat) tina 5W+1H katedunan.

[irp]

Ieu kajadian oge balukar penulis henteu ngayakinkeun (konfirmasi) ku cara ngawawancara nara sumber. Dirina nyanyahoanan, nganggap yen lamun ti beulah kaler meuntas bendungan Walahar, eta wewengkon kaereh ka Kecamatan Ciampel.

Conto tulisan nu ngandung “letak administratif” jeung “letak geografis”:

Situ Cipule pernahna sisi Citarum di Kampung Cipule, Kampung Kaum, Kampung Ciampel jeung Kampung Kampungsawah Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

Situ Cipule asalna sawah garapan warga di tanah pengairan milik POJ nu kiwari jadi Perum PJT II nu digali, dijual keusikna sarta robah jadi balong gede balukar kaeusian cai Citarum.

Lamun rek ka Situ Cipule, ti puseur kota Karawang maju ka beulah wetan mapay jalan nagara kurang-leuwih 10 km nepi ka parapatan Kopel Klari, bisa tumpak angkutan kota…..jst.

[irp]

Kukituna, nulis kudu make bahan referensi sumber tulisan. Neangan sumber tulisan, carana: maca bahan pustaka di perpustakaan, maca bahan pustaka hasil unduhan Internet, ngawawancara nara sumber, jsb.

Nilik kajadian aya tulisan dina blog nu salah data, neangan sumber tulisan pikeun bahan referensi henteu bisa ukur ngandelkeun nyokot tina Internet, tapi kudu dilengkepan ku bahan pustaka ti perpustakaan jeung hasil wawancara ti nara sumber.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here